İ L E T İ Ş İ M


AV. Ebru ŞİMŞEK İMREN 10 70 ( DAHİLİ )
AV. Ali KARAKURT 10 59 ( DAHİLİ )
AV. Betül ÇATALOLUK 10 70 ( DAHİLİ )
TEL : 0 ( 356 ) 252 16 16
  0 ( 356 ) 252 10 31
FAX : 0 ( 356 ) 252 16 25