T A N I T I MBirimin Kuruluş Dayanağı
Hukuk Müşavirşiği; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 35.
maddesine göre kurulmuştur.

Misyonumuz
Aktif personel yapısı ve hizmet amaçlı politikası ile çağın gerektirdiği gelişim ve değişime uygun
olarak bilgi ve teknoloji kaynaklarını yasalar ve yönetmelik çerçevesinde etkin kullanarak, birimler
arası çalişmaların ve hizmetlerin işbirliği ile düzenli bir şekilde yerine getirmesini saglamak ve
Üniversitemizin yürüttüğü araştirma, geliştirme, planlama, toplum ve kamu hizmetlerine kaliteli,
güvenilir ve sürekli destek sağlamaktır.

Vizyonumuz
Bilgi, teknoloji ve hizmetlerin ileri düzeyde sunuldugu kalitenin yükseltilerek sürekliliğinin sağlandığı
bir idare birimi olmak ve sürdürülebilir gelişime açık uluslar arası platformda değer yaratan öncü
duruma gelmiş, kurumsallaşmış, kurum kültürünü benimsemiş çağdaş bir yapı olusturmaktır.